ul. Celna 1/117
70-644 Szczecin
Tel.: +48 91 462-33-92
Fax:+48 91 462-49-02
E-mail: info@sir.org.pl
Konto bankowe:
89 1140 2004 0000 3502 7735 9249
English (United Kingdom)

 Statut SIR

Statut Stowarzyszenia Importerów Ryb


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Importerów Ryb i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.


§2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Szczecin.


§3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działań oraz może zrzeszać się w federacje.


§5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


 1. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA


§6. Celem Stowarzyszenia jest prezentowanie problemów branży władzom państwowym i samorządowym oraz reprezentacja środowiska zawodowego członków wobec otoczenia społecznego i medialnego. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel popularyzowanie problematyki gospodarki rybnej i zagadnień zdrowego żywienia oraz propagowanie zasad etyki kupieckiej w działalności handlowej.


§7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 1. działalność publicystyczną wykonywaną zarówno przez członków Stowarzyszenia bezpośrednio jak i w drodze inspirowania mediów;

 2. prowadzenie działań szkoleniowych i popularyzatorskich w formie organizowania sympozjów, seminariów, kursów itp.;

 3. inicjowanie i monitorowanie działalności lobbystycznej w sprawach interesujących branżę reprezentowaną przez członków Stowarzyszenia;

 4. podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu zdrowego żywienia i roli jaką odgrywają w nim produkty rybne, w tym współdziałanie w tych sprawach z władzami, stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i na świecie;

 5. przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i etyki kupieckiej w działalności zawodowej członków oraz propagowanie tych zasad w szeroko rozumianym środowisku kupieckim.


 1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków rzeczywistych;

 2. członków honorowych;

 3. członków wspierających.


§9. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zajmująca się w swojej działalności zawodowej importem ryb.


§10. 1) Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub branży.

2) Członek honorowy posiada prawa członka rzeczywistego wymienione w §12 pkt 2 i 3 a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3) Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§11. 1) Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.

2) Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego upoważnionego przedstawiciela.

3) Członek wspierający ma prawo udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie z głosemdoradczym.


§12. Członek rzeczywisty ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

 2. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu;

 3. uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia;


§13. Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;

 3. stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej;

 4. regularnego opłacania składek w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.


§14. Członkostwo rzeczywiste ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

 2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.

 3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia, niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych;

 4. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując mu prawo odwołania od takiej decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


§15. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w związku z utratą osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 3. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w związku z niewywiązywaniem się członka z obowiązków statutowych lub zadeklarowanego wsparcia finansowego.


 1. WŁADZE STOWARZYSZENIA


§16. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;

 2. Zarząd ;

 3. Komisja Rewizyjna


§17. Pełnienie wszystkich funkcji z wyboru we władzach Stowarzyszenia jest honorowe.


§18. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór dokonuje się w drodze tajnego głosowania na Walnym Zebraniu Członków.


§19.1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd.

2) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych.


§20. W przypadku ustąpienia ,w czasie trwania kadencji, członka władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.


§21. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmian w Statucie lub uszczuplające majątek Stowarzyszenia wymagają uchwały 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie a zwykłej większości głosów w drugim terminie.


§22. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 4. wybór prezesa Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej;

 5. wybór członków Zarządu lub przyjęcie propozycji składu Zarządu przedstawionej przez prezesa;

 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;

 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;

 8. zatwierdzanie miejsca i terminu kolejnego Walnego Zebrania;

 9. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

 10. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 11. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§23.1) w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie rzeczywiści i członkowie honorowi.

2)w Walnym Zebraniu z głosem doradczym udział biorą członkowie wspierający i zaproszeni goście.


§24. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie członków przynajmniej na cztery tygodnie przed planowanym terminem Zebrania.


§25. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o charakterze zwyczajnym musi być zwołane przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, w terminie nie późniejszym niż do dnia 31marca.


§26. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o charakterze nadzwyczajnym może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek podpisany przez 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.


§27. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.


§28.1) W skład Zarządu wchodzi pięć osób pełniących następujące funkcje: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek.

2) Reprezentacja Stowarzyszenia wymaga obecności i/lub podpisów dwóch członków Zarządu jednocześnie, przy czym jednym z nich musi być prezes lub wiceprezes.


§29. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania;

 3. organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów, konferencji itp.

 4. ustalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu oraz zatwierdzanie bilansu;

 5. przyjmowanie członków rzeczywistych i wspierających;

 6. ustanawianie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich oraz ich egzekwowanie;

 7. występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie honorowego członkostwa;

 8. podejmowanie uchwał co do pozbawienia członkostwa rzeczywistego;

 9. podejmowanie uchwal o przystąpieniu do innych stowarzyszeń lub tworzeniu federacji;

 10. prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

 11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszeni

§30. 1) Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w trybie operatywnym z częstotliwością wynikającą z potrzeb bieżącego prowadzenia spraw Stowarzyszenia, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa; w przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.


§31. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz do wnioskowania w sprawie absolutorium dla Zarządu.


§32. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego ze swego grona.

§33. 1) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

2) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§34. 1) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

2) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej rozpatruje i przyjmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 1. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§35. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§36. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. opłat wpisowych i składek członkowskich;

 2. wpływów z użytkowania ruchomości i nieruchomości będących w dyspozycji Stowarzyszenia;

 3. dotacji, subwencji i zapisów;

 4. wpływów wynikających z działalności gospodarczej i innych działań statutowych.

§37. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych i finansowych wymagane są dwa podpisy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.


 1. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§38. Uchwały o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie.


§39. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

W uchwale tej zostanie określone przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powołany zostanie likwidator Stowarzyszenia.


  © bySIR